รหัสบทความ
ชื่อบทความ
เจ้าของผลงาน
หน้า
CIL001
การวิเคราะห์ปัญหาความเค้นในระนาบ 2 มิติ ด้วยวิธีสมูทไฟไนต์เอลิเมนต์รูปหลายเหลี่ยมแบบแบ่งเซลล์ย่อยไม่ต่อเนื่อง
ธนพร แก้วใจรักษ์, กำธรเกียรติ มุสิเกต และ ธนชาติ ศรีเพ็ง
1-7
CIL002
ผลความสม่ำเสมอของความยาวเอลิเมนต์ต่อความแม่นยำของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์รูปหลายเหลี่ยมสำหรับปัญหาความเค้นในระนาบ
ธนชาติ ศรีเพ็ง, กำธรเกียรติ มุสิเกต และ ธนพร แก้วใจรักษ์
8-16
CIL003
พฤติกรรมของเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งเนื่องจากการขยายตัวของปฏิกิริยาอัลคาไล-ซิลิกา ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและระดับน้ำ
ชัยโรจน์ บุญลาภ, วงศา วรารักษ์สัจจะ และ ธนเดช ศรีประสงค์
17-25
CIL004
การทดสอบทางโครงสร้างของเสาสั้นท่อเหล็กกรอกคอนกรีตหน้าตัดกลมที่เสริมกำลังโดยเหล็กเส้น
ชาญชัย เงาะปก, นำชัย จ้อยสูงเนิน, จักษดา ธำรงวุฒิ, กฤตพล สุจริตตานันท์, เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์ และ จีรศักดิ์ สุพรมวัน
26-33
MAT001
อิทธิพลของเส้นใยมะพร้าวต่อสมบัติด้านกำลังของคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ ทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน
ณัฏฐกานต์ กระสวย, จักษดา ธำรงวุฒิ, ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี และ จีรศักดิ์ สุพรมวัน
34-43
MAT002
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานผสมฝุ่นหินจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
ขวัญชีวา หยงสตาร์ และ ชูเกียรติ ชูสกุล
44-55
MAT003
สมบัติเชิงกลของคอนกรีตเสริมเส้นใยปาล์มน้ำมันที่ผสมเถ้าแกลบทดแทนซีเมนต์บางส่วน
ชินดนัย บวนขุนทด, จักษดา ธำรงวุฒิ, เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์ และ โกศวัต ช่างจัตุรัส
56-65
MAT004
การประเมินกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ผิวทางแอสฟัลต์รีไซเคิลเป็นมวลรวมละเอียด
ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี, นำชัย จ้อยสูงเนิน, จักษดา ธำรงวุฒิ, เมศิญา แสนใจวุฒิ, รัฐพล สมนา และ โกศวัต ช่างจัตุรัส
66-73
CON001
การเขียนแบบและประมาณราคาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านผู้สูงอายุ เพื่อการประหยัดพลังงาน
สุวนันท์ ตู้ดำ, กิตติภัทร นพแก้ว, ทัศนเทพ อาจหยุด และ ศรันยู พรมศร
74-84
CON002
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในโครงการก่อสร้าง
วริศรา เกิดมณี
85-96
CON003
การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร กรณีศึกษาหมู่บ้านจัดสรรโครงการละไม หทัยราษฎร์ 39
ตะวัน เด่นชีวา
97-107
CON004
การดำเนินงาน การจัดงบประมาณ และปัญหาในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป ของอาคารโชว์รูมและคลังสินค้า : กรณีศึกษา โครงการไดนาสตี้กระบี่
ชาญชัย รัตน์นราทร, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ และ กฤษฎา อนันตกาลต์
108-119
CON005
กรณีศึกษาการวางแผนเชิงปฏิบัติการโดยใช้วิธีการจัดตารางเวลาแบบงานซ้ำ สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้นที่ใช้คอนกรีตสำเร็จรูป
ณรงค์พล เสนาะดนตรี, กฤษฏิธัชย์ ณัฐวราณัญต์, พงศ์ไกร วงษ์หิรัญญิการ์, ธนะพัฒน์ วิริต, ทศพล กันพุ่ม, ไพศาล โพธิ์เจริญธรรม, ภราดร เพ็งแจ่ม และ รัตติกาล โสวะภาส
120-133
CON006
การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน
ศุภณัฐ โฆษิตไทย, เอนก เนรมิตรครบุรี, เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี และ สุรัติ เส็มหมัด
134-142
CON007
การถอดปริมาณวัสดุงานเปลือกนอกอาคาร (Facade) รูปทรงอิสระ ด้วยโปรแกรม Rhinoceros ส่วนเสริม Grasshopper และโปรแกรม Autodesk Revit
ธนพล อุปลา, ปราเมษฐ์ ปาปะโต และ ศรันยู พรมศร
143-154
CON008
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบ้านพักผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก อัจจิมากุล, วันโชค เครือหงษ์, ทองพูล ทาสีเพชร, กฤษฎา อนันตกาลต์, สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ และ อาคม บุญปัญญา
155-166
CON009
การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมาขนาดเล็ก
ภัทราวรรณ เชื้อหงษ์, เอนก เนรมิตครบุรี, สุรัติ เส็มหมัด และ เฉลิมเกียรติ วงศ์นิชทวี
167-176
CON010
การเปรียบเทียบเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการกับกระบวนการวิเคราะห์โครงการด้วยเส้นทางวิกฤต กรณีศึกษางานก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รัตนโชติ ทองป้อง และ ภัทราภรณ์ เหนือศรี
177-188
CON011
วิเคราะห์ต้นทุนในงานซ่อมถนนแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธีเสริมผิว โดยเครื่องจักรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สมชาย ช่วยนุ้ย, สุรัติ เส็มหมัด, กฤษฎา อนันตกาลต์, ธงชัย โพธิ์ทอง และ บุญรักษ์ แวนบอเซอร์
189-199
CON012
ผลิตภาพกลุ่มแรงงานสำหรับงานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์
นิพนธ์ บุญเวช, สุรัติ เส็มหมัด, กฤษฎา อนันตกาลต์ และ ธงชัย โพธิ์ทอง
220-210
CON013
การศึกษาผลิตภาพแรงงานในการก่อสร้างโรงงาน
ณรงค์ศักดิ์ กุลรัตนมนตรี, สุรัติ เส็มหมัด, กฤษฎา อนันตกาลต์, บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ ธงชัย โพธิ์ทอง
211-219
CIM001
การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการก่อสร้างเสาคอนกรีตโครงสร้าง: กรณีศึกษาอาคารเรียนรวม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิรัณ หงษ์ยศ, เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี และ ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
220-231
CIM002
การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตข้าวสารบรรจุถุง
ณัฐชฎา พิมพาภรณ์, สุพัฒน์ นามดี, ติณณภพ คล้ายแย้ม และ ภัทรพล อยู่กล่ำ
232-240
STR001
การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจสอบชั้นดิน
ชูศักดิ์ คีรีรัตน์, ธนเดช เจริญวิภาค, ปิยะพงศ์ กี่สวัสดิ์คอน และ นพดล สุดสุย
241-250
STR002
การบูรณาการการพินิจพิเคราะห์สภาพถนนกับการประเมินสภาพสังคมเพื่อลำดับความสำคัญในการบำรุงรักษาถนนภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยใช้การเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เป็นคู่
ภาคิน ขวัญนาค, สุรัติ เส็มหมัด, กฤษฎา อนันตกาลต์, บุญรักษ์ แวนบอเซอร์ และ ธงชัย โพธิ์ทอง
251-264
STR003
การออกแบบสัญญาณไฟจราจร กรณีศึกษา : บริเวณสี่แยกหน้าวัดสำโรง ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ณัชพงศ์พล คงชะสิงห์, กฤษดา เสือเอี่ยม, ขวัญชนก อุนทะอ่อน, จักรพันธ์ แสงสุวรรณ, บูชิต มาโห้, ภัทรชัย พงศ์โสภา และ ธนพัฒน์ น้ำจันทร์
265-273
STR004
การศึกษาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกลับรถบริเวณจุดอันตราย บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) กม.ที่ 62+300 จ.นครปฐม
กรกฏ เขื่อนงูเหลือม และ กิตติชัย ธนทรัพย์สิน
274-284
STR005
การศึกษาพฤติกรรมของคนเดินเท้าบริเวณทางข้ามบนช่วงถนนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อลงกรณ์ ปัญญา และ สุพรชัย อุทัยนฤมล
285-296
ENE001
การศึกษาการสูญเสียพลังงานเนื่องจากอากาศรั่วในท่อลม
ทรงธรรม เหล่าสุวรรณ, มานพ พิพัฒหัตถกุล, สุรชัย จึงจตุพรชัย, วีนัส ทัดเนียม, มกร ลักขณา, ฉัตรชัย เปล่งสะอาด, กวินทร์ จิวสุวรรณ และ สิงหา มะโนเครือ
297-305
ENE002
การออกแบบท่อลมและการเลือกพัดลมสำหรับอัดอากาศในโถงบันไดหนีไฟ กรณีศึกษา โครงการ เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม
ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, สมบัติ หิรัญวรรณพงษ์, พิทักษ์พงษ์ บุญประสม, สราวุฏฐ์ วรสุมันต์ และ กรีฑา สุขทั่ง
306-316
ARC001
การพัฒนาเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุจากแผ่นอัดวัสดุเหลือทิ้งเปลือกสับปะรด
ยิ่งยง รุ่งฟ้า, ชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช, ธนันพิชญ์ สิทธิเดชไพบูลย์, อภิวิชญ์ พูลสง, พรชัย อัจฉริยเมธากร และ มธุรส ชาวไร่ปราณ
317-326
ARC002
ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุกะลามะพร้าว: กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมชุมชนเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ยิ่งยง รุ่งฟ้า, ชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช, ธนันพิชญ์ สิทธิเดชไพบูลย์, ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์, พรชัย อัจฉริยเมธากร, และมธุรส ชาวไร่ปราณ
327-331
ENA001
การศึกษาผลจากการใช้มาตรการการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการในจังหวัดนนทบุรี
บุญเลิศ โพธิ์ตาด, วีระแมน นิยมพล และ สุจิตรา เชียวศรี
332-342
ENA002
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการก่อสร้าง เอส โอเอซิส
โอภาส บุญทรัพย์, ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ และ กฤษฎา อนันตกาลต์
343-353
ENA003
โครงการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนเกาะเกร็ด
ชาญวัศ แดงน้อย, ปริญญา คงเจริญ, กิจกวี ยาวะโนภาส, ปิยะพงษ์ ลอยลม, นราธิป ทับทัน, อารี เลาะเหม็ง และ ศศิธร คล้ายชม
354-364
ENA004
การพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลชุมชนเกาะเกร็ด
พิชยา เจริญสุขใส, เกรียงไกร ศรีสมหมาย, ฉลองชัย บุญโต, ชยภัทร บำรุงธรรม, นราธิป ทับทัน, อารี เลาะเหม็ง และ ศศิธร คล้ายชม
365-374