กำหนดการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม

16 กุมภาพันธ์ 2567

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)

1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

แจ้งผลการพิจารณา

1 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2567

ชำระค่าลงทะเบียน

8 มีนาคม 2567

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

15 มีนาคม 2567

ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอ

28 – 29 มีนาคม 2567

นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

15 เมษายน 2567

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมและการก่อสร้างครั้งที่ 4 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

KEYNOTE SPEAKER

KEYNOTE SPEAKER

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อน 20 มีนาคม 2567

21 – 28 มีนาคม 2567

ผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

(ค่าลงทะเบียนต่อ 1 บทความ)

1,500

1,800

ผู้เข้าร่วมประชุม

400

500

บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วิทยาเขตอุเทนถวาย (เงินนอกงบประมาณ) เลขที่บัญชี 052-6-08238-0

ท่านใดที่ลงทะเบียนเพื่อ #เข้าร่วมฟังการประชุมเท่านั้น ให้ท่านชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดแนบเอกสารการชำระเงินภายในวันที่ท่านชำระเงิน

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเพื่อ #เข้าฟังและนำเสนอบทความ ให้ท่านชำระเงินหลังจากได้รับการยืนยันให้นำเสนอบทความจากคณะกรรมการแล้ว และโปรดแนบเอกสารการชำระเงินในภายในวันที่ท่านชำระเงิน

การลงทะเบียน / ส่งบทความ

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

Download แบบฟอร์มบทความ

ขั้นตอนการส่งบทความ


 

ข้อแนะนำสำหรับการ Download แบบฟอร์ม

  • สำหรับ Word file ให้ Download ก่อน แล้วจึงเปิดด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่ Microsoft Word 2007 ขึ้นไป
  • สำหรับ Pdf file สามารถเปิดดู หรือ Download ได้เลย

รูปแบบการจัดเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์
1) อักษร TH SarabunPSK
2) หัวกระดาษ 3 cm หรือ 1.2 นิ้ว (Header from Top 0.5 cm)
3) ท้ายกระดาษ 2.5 cm หรือ 1.0 นิ้ว (Footer from Bottom 1.27 cm)
4) กั้นหน้า 3 cm หรือ 1.25 นิ้ว
5) กั้นหลัง 2.5 cm หรือ 1.0 นิ้ว
6) จำนวนหน้าของบทความ  ไม่เกิน 12 หน้า
7) จำนวนคำของบทคัดย่อ และ Abstract – ไม่เกิน 300 คำ และมีคำสำคัญ (Keywords) 4-5 คำ
***ไม่ต้องใส่เลขหน้า***


ส่วนประกอบของบทความ
1) บทคัดย่อ (Abstract)
2) บทนํา (Introduction)
3) วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and Methods)
4) ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussions)
5) สรุปผล (Conclusions)
6) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
7) เอกสารอ้างอิง (References) ต้องเป็นรายการที่มีการอ้างอิงไว้ในเนื้อเรื่องเท่านั้น โดยอ้างอิงแยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) ตามรูปแบบที่กำหนด ให้ใช้รูปแบบ APA (7th Edition) ตามตัวอย่างวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิงที่คณะกรรมการกำหนด หรือดูเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ APA http://www.apastyle.org


ขอบข่ายของบทความ

หัวข้อในการประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมและการก่อสร้างครั้งที่ 4 (The 4th National Engineering and Construction Conference – NECC2024) ได้แก่

  1. การจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรม
  2. วิศวกรรมโยธา
  3. วัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมก่อสร้าง
  4. สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  5. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  6. วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง
  7. การจัดการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
  8. วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยบทความที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุม จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ภายใต้จริยธรรมการตีพิมพ์ หากคณะกรรมการดำเนินงาน ตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว


คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย
225 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร สรรพ่อค้า  sasithorn_su@rmutto.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร ประเสริฐศรี  tosporn_pr@rmutto.ac.th
คุณจารุกิตติ์ ขวัญมงคลพงศ์  jarukitt_kw@rmutto.ac.th